آرایش چشم و ابرو

موجود در انبار
نمایش سریع

مداد ابرو سی استار (Sea Star) جامد

19,200تومان

مــداد ابــرو سی اســتار بــا مــوم عســل و ویتامیــن E غنــی شــده ایــن مــداد ابروهــا را بــه حالــت طبیعــی پرپشــت تر مینمایــد و بــا بــرس همــراه آن میتوانیــد در حیــن مرتــب کــردن ابروهــا رنــگ مــداد را بمالیــم و طبیعیتــر جلــوه دهیــد..

عدم موجودی
نمایش سریع

مداد چشم سی استار (Sea Star) کاربن بلک

14,800تومان

ضــد حساســیت دارای ویتامیــن E  100درصد ضــد آب اســت  در برابــر اشــک چشــم و تعریــق پوســت، مانــدگاری بالایی دارد توضیحات:مــداد چشــم )کاربــن بلــک( ســی اســتار از مــواد بســیار نــرم تشــکیل شــده کــه بــرای کشــیدن خــط چشــم، بســیار مناســب اســت ایـن محصـول بـا توجـه بـه بـالا بـودن رنـگ سـیاهی آن، بـه چشـمان شـما ..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)