مداد چشم

عدم موجودی
نمایش سریع

مداد چشم سی استار (Sea Star) کاربن بلک

14,800تومان

ضــد حساســیت دارای ویتامیــن E  100درصد ضــد آب اســت  در برابــر اشــک چشــم و تعریــق پوســت، مانــدگاری بالایی دارد توضیحات:مــداد چشــم )کاربــن بلــک( ســی اســتار از مــواد بســیار نــرم تشــکیل شــده کــه بــرای کشــیدن خــط چشــم، بســیار مناســب اســت ایـن محصـول بـا توجـه بـه بـالا بـودن رنـگ سـیاهی آن، بـه چشـمان شـما ..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)