مداد ابرو

موجود در انبار
نمایش سریع

مداد ابرو سی استار (Sea Star) جامد

19,200تومان

مــداد ابــرو سی اســتار بــا مــوم عســل و ویتامیــن E غنــی شــده ایــن مــداد ابروهــا را بــه حالــت طبیعــی پرپشــت تر مینمایــد و بــا بــرس همــراه آن میتوانیــد در حیــن مرتــب کــردن ابروهــا رنــگ مــداد را بمالیــم و طبیعیتــر جلــوه دهیــد..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)