آرایش لب

عدم موجودی
نمایش سریع

رژ لب سی استار (Sea Star) جامد

0تومان

رژ لــب جامــد ســی اســتار  . مــات، ســبک و فاقــد مــواد نگهدارنــده  .بــا مانــدگاری بــاال در طــول روز، زیبایــی شــما را تضمیــن میکنــد .سرشــار از ویتامینهــای E و A  .درترمیــم چیــن و چــروک بســیار مفیــد هســتند .مانــع پیــری و خشــکی لــب شــما میشــوند ...

عدم موجودی
نمایش سریع

رژ لب سی استار (Sea Star) مدادی

0تومان

رژ لــب مــدادی ســی اســتار ترکیبــی غنــی شــده بــا ویتامیــن E و کلاژن همــراه بــا عصـاره جینسـینگ میباشـد کـه خاصیـت آنتـی اکسـیدان ایـن ترکیـب، باعـث تقویـت پوســت لــب و از بیــن رفتــن چروکهــای آن میشــود ایـن محصـول بـا 13 رنگ مـات و مانـدگاری بــاال، زیبایــی دوچندانــی بــه لبهــای شــما میدهــد ..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)